Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Viestintätoimisto Drum Oy
Tehtaankatu 27-29 D
00150 Helsinki

Y-tunnus 3316484-5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tiina Vasama
tiina.vasama@drum.fi

3. Rekisterin nimi
Viestintätoimisto Drum Oy:n viestintä- ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka asiakkaamme on
tilannut.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on välittää tiedotteita, kutsuja tai muuta informaatiota
asiakkaidemme lukuun.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Henkilön nimi
Yritys/organisaatio/blogin nimi
Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
www-sivuston osoite
Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
Yhteistyöhön liittyvät tiedot (esim. mitä tuotenäytteitä/testilaitteita lähetetty)
Tieto tapahtumiin/tilaisuuksiin osallistumisesta
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on yhteistyön kannalta tarpeellista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä ovat rekisterinpitäjän asiakkaan ilmoittamat tiedot, yhteistyökumppanin ilmoittamat
tiedot sekä julkisesti saatavilla olevat tietolähteet.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa Viestintä Oy
Drumin alihankkijoille silloin, kun ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen
käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Haku